zamknij

Realizacje

wróć do listy

Budowa drogi ekspresowej S3 - zadanie II
Mota-Engil Central Europe S.A.

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:


- budowa odcinka drogi ekspresowej długości 16 km;
- budowa węzłów drogowych: „Jawor Południe” i „Bolków”;
- przebudowa dróg poprzecznych przecinanych trasą drogi ekspresowej, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji - drogi krajowe, powiatowe, gminne i wewnętrzne;
- budowa obiektów inżynierskich w tym wiaduktów i mostów w ciągu drogi ekspresowej oraz w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych;
- budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych w pasie drogowym drogi ekspresowej, dla obsługi przyległego do drogi terenu oraz umożliwienia dojazdu do urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej;
- budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej i przebudowywanych dróg poprzecznych oraz budowanych dróg dojazdowych i wewnętrznych, - budowa chodników, zjazdów itp.;
- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego;
- budowa elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- budowa ogrodzenia drogi;
- przebudowa urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej w tym budowę żelbetowych przepustów w ciągu przebudowywanych cieków i rowów melioracyjnych;
- budowa ekranów akustycznych;
- budowa przejść dla zwierząt oraz przepustów dla płazów;
- budowa oświetlenia drogowego;
- przebudowa istniejącej (niezwiązanej) a kolidującej z przedmiotową inwestycją infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej w tym:
- linii telekomunikacyjnych;
- sieci wodociągowych;
- sieci gazowych;
- sieci kanalizacyjnych;
- sieci energetyczne;
- budowa nowej infrastruktury technicznej związanej z drogą ekspresową w tym:
- sieci i urządzeń systemu informacji drogowej;
- oświetlenia drogowego;
- odwodnienia dróg - kanalizacji deszczowej;
- wycinka istniejącej zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym drogi ekspresowej S-3;
- rekultywacja terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej;
- nasadzenia zielni niskiej i wysokiej ochronnej i naprowadzającej.

ORIENTACJA

Lokalizacja

11 50.98843334573011,16.154709299804722 roadmap

Otwórz lokalizację w google maps